Rzeczywisość dualistyczna rozproszona 2019, olej, karton, 65×50 cm.

Obraz wykonano na podstawie autentycznego zdarzenia zaistniałego w rzeczywistości. W zdarzeniu uczestniczą dwie formy plastyczne jako organizmy umieszczone w rzeczywistości otwartej, rozproszonej. Dualizm rzeczywistości podyktowany jest dwoma formami organicznymi, z których każda forma w inny sposób integruje się z otoczeniem, przez co każde oddziaływanie jest inne i co za tym idzie inne są formy plastyczne (część dolna obrazu 1 forma, część górna 2 forma)
Otoczenie form organicznych zgodne jest z oddziaływaniem rzeczywistym poszczególnych elementów rzeczywistości na narząd wzrokowy.
The painting was made on the basis of an actual event that occurred in reality. Two plastic forms participate in the event as organisms placed in the open, dispersed reality. The dualism of reality is dictated by two organic forms, each form in a different way integrating with the environment, by which each interaction is different and thus the other are plastic forms (lower part of image 1 form, upper part 2 form)
The environment of organic forms is consistent with the real impact of individual elements of reality on the visual organ.